اجاره بالابر نیسان تلسکوپیدر تهران و حومه


 

شماره تماس:333 0938 0937امکان رزرو

 


مشخصات فنی


7متر

حداکثر دسترسی جانبی


12متر

حداکثر ارتفاع کاری


10.3متر

حداکثر ارتفاع کف سبد


150°

زاویه گردش چپ2نفر

ظرفیت سبد


300°

زاویه گردش کلی


150°

زاویه گردش راست


200kg

حداکثر وزن 

امکانات بالابر اوج